Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
„>
„>
„>
” aria-label=”undefined” name=”customset[]” />
undefined
” aria-label=”undefined” name=”customset[]” />
undefined

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zarządzaj treściami artykułów CMS

Zarządzanie treścią artykułów CMS, panel administracyjny zakładka Wygląd > CMS > Dany artykuł (edycja). Możesz również tworzyć nowe artykuły, usuwać wyłączać stare. Edytor treści w szybki i prosty sposób pozwoli Ci na tworzenie dowolnych treści z dowolnymi znacznikami czy wypunktowaniami.

Przykładowa treść służy zaprezentowaniu możliwości systemu i jego edytora.

 • dowolna informacja w formie wypunktowania
 • kolejne wypunktowanie treści
 • dowolna informacja jako punkt
 • kolejne wypunktowanie

Zarządzanie treścią artykułów CMS, panel administracyjny zakładka Wygląd > CMS > Dany artykuł (edycja). Możesz również tworzyć nowe artykuły, usuwać wyłączać stare. Edytor treści w szybki i prosty sposób pozwoli Ci na tworzenie dowolnych treści z dowolnymi znacznikami czy wypunktowaniami. Przykładowa treść służy zaprezentowaniu możliwości systemu i jego edytora.

Płatność i wysyłka

Płatność i wysyłka

Zarządzaj treściami artykułów CMS

Zarządzanie treścią artykułów CMS, panel administracyjny zakładka Wygląd > CMS > Dany artykuł (edycja). Możesz również tworzyć nowe artykuły, usuwać wyłączać stare. Edytor treści w szybki i prosty sposób pozwoli Ci na tworzenie dowolnych treści z dowolnymi znacznikami czy wypunktowaniami.

Przykładowa treść służy zaprezentowaniu możliwości systemu i jego edytora.

 • dowolna informacja w formie wypunktowania
 • kolejne wypunktowanie treści
 • dowolna informacja jako punkt
 • kolejne wypunktowanie

Zarządzanie treścią artykułów CMS, panel administracyjny zakładka Wygląd > CMS > Dany artykuł (edycja). Możesz również tworzyć nowe artykuły, usuwać wyłączać stare. Edytor treści w szybki i prosty sposób pozwoli Ci na tworzenie dowolnych treści z dowolnymi znacznikami czy wypunktowaniami. Przykładowa treść służy zaprezentowaniu możliwości systemu i jego edytora.

Regulamin

Regulamin obowiązujący dla zamówień złożonych do dnia 24.12.2014 dostępny jest tutaj.

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1      Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym AMIX pod adresem www.amix.pl (zwanym dalej „sklepem internetowym”) prowadzonym przez spółkę AMIX Sp. J. Konik & Bietkałwpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem 0000056116, posiadającąNIP 966-11-86-087 oraz REGON 050565950 mieszczącą się przy ul. Szosa Knyszyńska 6,15-694 Białystok, Fasty, tel. + 48 85 742 14 75, e-mail sklep@amix.pl (zwaną dalej „Sprzedawca” lub „AMIX”), a także zasady korzystania z konta założonego przez Kupującego w celu dokonania zakupu produktów.

1.2      Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

1.3      Dostęp do niniejszego Regulaminu możliwy jest w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem odpowiedniego odsyłacza zamieszczonego na stronie www.amix.pl Tam w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem sprzedaży, pobrać go lub wydrukować.

1.4      Wprowadza się następujące definicje:

a)    Regulamin – niniejszy regulamin.

b)    Sprzedawca – AMIX Sp. J. Konik & Bietkał wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem 0000056116, posiadającąNIP 966-11-86-087 oraz REGON 050565950 mieszczącą się przy ul. Szosa Knyszyńska 6,15-694 Białystok, Fasty,

c)     Kupujący lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mającą zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego AMIX,

d)    Konsument – osoba fizyczna kupująca od Sprzedawcy towary oferowane w Sklepie internetowym AMIX w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,

e)    Serwis – serwis internetowy w domenie www.amix.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy

f)     Sklep internetowy AMIX – część Serwisu umieszczona w domenie www.amix.pl, w której Sprzedawca oferuje swoje towary,

f)     Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu, opisane w art. 2 Regulaminu.

 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE

2.1      Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne drogą elektroniczną w postaci nieodpłatnego prowadzenia konta Kupującego obejmującego dane wykorzystywane przy zawieraniu umów sprzedaży oraz usługę zawierania na odległość umów sprzedaży. W celu świadczenia Usług elektronicznych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa ta jest zawierana w momencie rejestracji konta w Serwisie przez Kupującego za pomocą linku udostępnionego przez Sprzedawcę.

2.2      Do zawarcia umowy sprzedaży towaru proponowanego przez AMIX niezbędne jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych przy rozpoczęciu procedury zawierania umowy, a następnie odpowiednie postępowanie stosownie do pojawiających się komunikatów.

2.3      Podanie przez Klienta danych, o których mowa w art. 2.2. może nastąpić jednorazowo przez rejestrację konta obejmujacego te dane (w takim wypadku składanie zamówień wymaga każdorazowego zalogowania się zarejestrowanego Klienta przy użyciu ustalonego hasła/loginu) albo za każdym razem przy składaniu zamówienia przez wypełnienie formularza osobowego.

2.4      Na utworzonym koncie gromadzone są dane oraz informacje podane przez Klienta i dotyczące jego zakupów w Amix.pl. Świadczenie usług w ramach konta na Amix.pl ma charakter bezterminowy. Klient obowiązany aktualizować dane zawarte na koncie. Dla potrzeb konkretnej umowy wiążące dla Stron są dane na koncie według stanu z chwili zawierania tej umowy. Niezależnie od postanowień art. 9.6 Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z AMIX dotyczącą konta w każdym czasie przez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku konto obejmujące dane Klienta podlega usunięciu po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy dotyczącej konta nie ma wpływu na umowy w trakcie realizacji.

2.7     W celu dokonania rejestracji konta w Amix.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych, a w szczególności imienia, nazwiska, nazwy lub firmy, adresu poczty elektronicznej (e-mail), nr PESEL oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z e-mailem i utworzonym hasłem. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem, a AMIX, której przedmiotem są usługi elektroniczne świadczone przez AMIX na warunkach określonych w Regulaminie.

2.8      W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Amix.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Amix.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu, jako Klienta.

2.9      W przypadku zapomnienia przez Kupującego hasła do swojego konta należy skorzystać z odnośnika „Zapomniałeś hasła?”, a przy zapomnieniu adresu e-mail (login) należy skontaktować się z administratorem sklepu internetowego (sklep@amix.pl).

2.10    W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Kupujący powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies (Polityka cookies jest dostępna w Serwisie).

2.11    Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane wystąpieniem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

2.12    Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku wadliwości świadczenia Usługi elektronicznej. Reklamacja taka składana może być pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

3.      SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1    Umieszczenie towaru w sklepie AMIX należy traktować jako zaproszenie do składania ofert zakupu (zamówień) przez Klienta.

3.2.   Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.amix.pl. Klient dokonuje wyboru towaru, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku związanego z polem „Dodaj do koszyka”. Przechodząc do składania zamówienia – po uprzednim wypełnieniu formularza osobowego, założeniu konta lub zalogowaniu się do konta wcześniej założonego – Klient w Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostarczenia towaru dla Klienta i płatności za kupowany towar.    

3.2     Formułując zamówienie (w Koszyku), Klient wskazuje:

a) zamawiany towar, w tym ilość sztuk;

b) adres, na jaki ma być dostarczony towar;

c) sposób dostarczenia towaru, co decyduje także o koszcie dostarczenia;

d) sposób płatności za towar;

e) czy na sprzedawany towar ma zostać wystawiona faktura VAT czy paragon.

3.3     Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku związanego z polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia.

3.4     Do momentu uruchomienia przez Klienta linku związanego z polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych towarów (zawartości koszyka). W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.5     Na adres poczty elektronicznej Klienta (e-mail) wskazany podczas rejestracji lub w formularzu osobowym AMIX wysyła wiadomość potwierdzającąprzyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia oraz informacje wymagane przez ustawę. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru.

3.7      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

3.8      AMIX po złożeniu zamówienia przez Klienta może skontaktować się z Kupującym telefonicznie (pod wskazany przez Klienta numer telefonu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod wskazany przez Klienta adres e-mail) w celu weryfikacji rzetelności  i prawidłowości złożonego zamówienia oraz uzgodnienia szczegółów realizacji zamówienia, w szczególności ustalenia opłaty za dostarczenie towaru przekraczającego wagę 30 kg. Brak możliwości kontaktu pod wskazanym przez Kupującego numerem telefonicznym bądź adresem poczty elektronicznej (e-mail) skutkować może odmową realizacji przez AMIX zamówienia, jego anulowaniem lub powstrzymaniem się z realizacją umowy do czasu wyjaśnienia sytuacji.

3.9      W przypadku zawarcia umowy sprzedaży towaru niedostępnego w sklepie internetowym (w magazynie) AMIX Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia, także za pośrednictwem poczty elektronicznej, co skutkuje wygaszeniem umowy sprzedaży. W przypadku, gdy doszło już do zapłaty ceny Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymane pieniądze niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia umowy.

 

4.            CENY TOWARÓW

4.1      Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Powyższe ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.

4.2      Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania zmian cen towarów. Zmiany te nie mają jednak wpływu na złożone wcześniej zamówienia. Wiążąca dla stron umowy jest cena widoczna przy towarze w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.

4.3      Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia oraz kosztach dostarczenia towaru, przedstawiana jest Klientowi przed złożeniem zamówienia, po dokonaniu przez niego wyboru formy dostarczenia towaru i sposobu płatności.

4.4      Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT według wyboru Klienta. Powyższy wybór dokonywany jest w toku składania zamówienia.

 

5.      SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1     Akceptowane sposoby płatności to:

a)  zapłata gotówkowa w kasie AMIX,

b)  przedpłata przelewem na rachunek bankowy AMIX (mBank S.A. O/Białystok 77 1140 1775 0000 2497 4500 1002)

c)  zapłata przy odbiorze.

5.2     Zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, chyba, że Kupujący wybrał zapłatę za pobraniem albo zapłatę gotówkową w kasie AMIX. W tych przypadkach zapłata następuje odpowiednio przy dostarczeniu przesyłki dla Kupującego albo najpóźniej przy odbiorze towaru w siedzibie AMIX. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia kosztów dostarczenia towaru (przesyłki o wadze ponad 30 kg) zapłata powinna zostać dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia ustalenia tych kosztów i poinformowania o nich Kupującego. Wydłużenie terminu zapłaty możliwe jest po odrębnym uzgodnieniu.

6.            DOSTARCZENIE TOWARU

6.1      Dostarczenie towaru następuje albo przez AMIX przy pośrednictwie firmy kurierskiej wskazanej w art. 6.4 albo przez odbiór towaru przez Kupującego z siedziby AMIX. Zamówiony przez Kupującego towar – w przypadku jego dostarczania przez AMIX – wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni roboczych od zawarcia umowy, a w przypadku, gdy konieczne jest ustalenie z Kupującym sposobu jego dostarczenia lub jego kosztów albo, gdy Kupujący wybrał sposób zapłaty inny, niż za pobraniem – nie później niż w ciągu 21 dni roboczych odpowiednio od ustalenia sposobu dostarczenia lub jego kosztów albo od zapłaty. Zasady te odnoszą się odpowiednio także do odbioru towaru przez Kupującego.

6.2      O wysłaniu towaru (przekazaniu go firmie kurierskiej) bądź jego gotowości do odbioru przez Kupującego w przypadku wyboru tej opcji dostarczenia, AMIX niezwłocznie powiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.3      W przypadku przeszkody w zachowaniu terminu wskazanego w art. 6.1 AMIX niezwłocznie poinformuje o tej okoliczności Kupującego wskazując przewidywany najszybszy termin wysyłki towaru.

6.4      Zakupiony towar, który ma być dostarczony przez Sprzedawcę wysyłany jest przez AMIX za pośrednictwem firmy spedycyjnej  SIÓDEMKA (paczki do 30 kg) lub ROHLIG SUUS Logistic S.A. (paczki powyżej 30 kg).

6.5      Towar dostarczany jest jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.6      Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczanego towaru przy odbiorze przesyłki. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego przy odbiorze uszkodzenia opakowania lub towaru, bądź po stwierdzeniu braków w zawartości przesyłki w obecności przewoźnika (kuriera), należy sporządzić protokół uszkodzenia, pod którym powinien podpisać się przewoźnik (kurier). O fakcie tym powinien zostać niezwłocznie poinformowany Sprzedawca. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

6.7      Koszt dostarczenia towaru dla Kupującego ponosi Kupujący, chyba że zamówienie dotyczy towarów o wartości przekraczającej 2.500 zł brutto (w takim przypadku koszt dostarczenia zakupionego towaru obciąża Sprzedawcę).

6.8      Koszt dostarczenia towaru zależy od wagi przesyłki, jej wielkości i wybranego sposobu zapłaty. Koszt przesyłki standardowej do 30 kg wynosi, w przypadku zapłaty przy odbiorze – 19,50 zł, a w przypadku przedpłaty przelewem na rachunek bankowy – 16,00 zł. Jednakże towary mieszczące się w wadze 30 kg, a mające długość powyżej 175 cm a nie przekraczające długości 350 cm podlegają opłacie 43 zł niezależnie od sposobu zapłaty. Koszt transportu dla przesyłek przekraczających wagę 30 kg, bądź długość przekraczającą 350 cm odpowiada stawkom przewoźnika ROHLIG SUUS Logistic S.A.

6.9      O koszcie dostarczenia towarów zamówionych przez Kupującego informowany jest on przed złożeniem zamówienia. W przypadku ustalenia, iż waga przesyłki przekracza 30 kg – co może nastąpić także po zawarciu umowy – lub długość 350 cm koszt dostarczenia towaru kształtuje się indywidualnie z uwzględnieniem stawek przewoźnika ROHLIG SUUS Logistic S.A O wysokości kosztów dostarczenia AMIX powiadomi Klienta telefonicznie lub poczta elektroniczną niezwłocznie po ich ustaleniu.

6.10  Paragon lub fakturę VAT Sprzedawca dołącza do przesyłki.

6.11  W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Amix.pl, AMIX może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

6.12  Klient może dokonać wyboru możliwości odbioru osobistego towarów w AMIX nawet pomimo wcześniejszego wyboru innego sposobu dostarczenia przez AMIX, jednak o ile zamówiony towar nie został jeszcze przekazany przez AMIX przewoźnikowi celem dostarczenia dla Klienta. O gotowości towaru do odbioru AMIX informuje za pomocą poczty elektronicznej. Towar postawiony do dyspozycji Klienta powinien zostać odebrany przez niego w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru.

6.13  Czas dostarczenia towarów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin ten obejmuje czas skompletowania zamówionych towarów powiększony o czas oczekiwania na zapłatę, czas ustalenia kosztów dostarczenia oraz czas samego dostarczenia.

 

7.            MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

7.1     Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Amix.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba AMIX.

 

8.            WARUNKI REKLAMACJI

8.1      AMIX ponosi odpowiedzialność za wady produktu na podstawie ustawy.

8.2      Wszystkie towary przedstawiane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wad. Kolorystyka produktów wyświetlanych na monitorze może odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów, co nie stanowi podstaw do reklamacji.

8.3      Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres AMIX podany w Regulaminie. Formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu zostaje także doręczony Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Wyłączone jest składanie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.

8.4      Reklamacja powinna zawierać:

1)    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

2)    oznaczenie umowy i datę zawarcia umowy dotyczącej towaru, w którym stwierdzono wady z powołaniem się na fakturę VAT lub paragon, których kopia powinna być załączona do reklamacji,

3)    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4)    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis wady, datę i okoliczności jej stwierdzenia.

8.5      Reklamacji nie podlegają wady lub uszkodzenia spowodowane przez Kupującego, w tym uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego montażu lub używania towaru.

8.6      AMIX rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej postaci.

8.7.     W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przy zachowaniu warunków przewidzianych w ustawie. Może on także wybrać żądanie usunięcia wady towaru albo wymiany go na wolny od wad – w obu wypadkach przy zachowaniu warunków ustawowych.

8.8      W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi poniesione przez niego koszty dostarczenia wadliwego towaru do AMIX. AMIX nie przyjmuje przesyłek kierowanych do niego „za pobraniem”.

 

9.            PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1      Konsument, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie wyłącznie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania towaru od przewoźnika, którym posługuje się AMIX albo jego odebrania z AMIX osobistego lub przez przewoźnika wybranego przez Kupującego. Do zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą pocztową na adres Sprzedawcy.

9.2      Szczególna informacja dotycząca wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawarta jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Przy dokonywaniu odstąpienia Konsument może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a który jest także doręczany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia albo posłużyć się formularzem dostępnym do pobrania na stronie AMIX w zakładce „Prawo odstąpienia”.

9.3      W przypadku skutecznego złożenia takiego oświadczenia umowa uważana jest za niezawartą a strony zobowiązane są do zwrócenia sobie otrzymanych świadczeń.

9.4     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstapieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.5     Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt przesyłki). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien zostać zwrócony w opakowaniu stosownym do jego właściwości, a w miarę możliwości w opakowaniu, w którym został dostarczony. Zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymaną fakturę VAT lub paragon. Nie są przyjmowane przesyłki odsyłane do Sprzedawcy a jego koszt, tj. „za pobraniem”.

9.6      Powyższe zasady odnoszą się także do odstąpienia od umowy w zakresie prowadzenia konta. Termin czternastodniowy liczony jest wówczas od dnia rejestracji tego konta.

 

10.        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U z 1997r Nr 133 poz. 833) dane osobowe Zamawiającego przechowywane są w zbiorze danych firmy AMIX Sp. J. Dane te są przetwarzane i wykorzystywane w celu realizacji zamówienia.

10.2  Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Amix.pl jest AMIX. AMIX z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

10.3  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością AMIX w zakresie zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Amix.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w art. 2 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w art..2, przy czym Klienci mogą przeglądać Amix.pl oraz zamieszczone w nim towary bez uprzedniej rejestracji konta oraz podawania danych osobowych.

10.4 Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji konta oraz w formularzu osobowym są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Amix.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez AMIX informacji o spółce i jej towarach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

10.5 Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez AMIX i za zgodą Klientów.

10.6 W przypadku uzyskania przez AMIX wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Amix.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, AMIX może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10.7 AMIX zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przywołanej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy AMIX zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez AMIX danych osobowych innemu niż AMIX administratorowi danych.

10.8 AMIX zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, a także możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 9 Regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. AMIX może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec AMIX lub też gdy AMIX uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Amix.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

11.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu AMIX nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu AMIX, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie towaru.

11.2.AMIX uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna od momentu udostępnienia w Amix.pl , chyba że AMIX wskaże inny termin wejścia zmian w życie. Zmiana nie ma zastosowania do umów wczesniej zawartych, do których stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

11.3.Klient, który dokonał założenia konta w Amix.pl  zostanie powiadomiony o takich zmianach na stronie sklepu internetowego, a także przez przesłanie nowego Regulaminu pocztą elektroniczną. Klient taki uprawniony jest do wypowiedzenie umowy dotyczącej konta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie rzutuje na zawarte wcześniej umowy sprzedaży, do których stosuje się Regulamin o treści obowiązującej w dacie zawarcia umowy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas AMIX Sp. J. Konik Bietkał 15-694 Białystok, Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 6, sklep@amix.pl; +48 85 742 14 75 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Polityka Cookies

Polityka Cookies

Zarządzaj treściami artykułów CMS

Zarządzanie treścią artykułów CMS, panel administracyjny zakładka Wygląd > CMS > Dany artykuł (edycja). Możesz również tworzyć nowe artykuły, usuwać wyłączać stare. Edytor treści w szybki i prosty sposób pozwoli Ci na tworzenie dowolnych treści z dowolnymi znacznikami czy wypunktowaniami.

Przykładowa treść służy zaprezentowaniu możliwości systemu i jego edytora.

 • dowolna informacja w formie wypunktowania
 • kolejne wypunktowanie treści
 • dowolna informacja jako punkt
 • kolejne wypunktowanie

Zarządzanie treścią artykułów CMS, panel administracyjny zakładka Wygląd > CMS > Dany artykuł (edycja). Możesz również tworzyć nowe artykuły, usuwać wyłączać stare. Edytor treści w szybki i prosty sposób pozwoli Ci na tworzenie dowolnych treści z dowolnymi znacznikami czy wypunktowaniami. Przykładowa treść służy zaprezentowaniu możliwości systemu i jego edytora.